Representanter för lokala utvecklingsgrupper/bygdeföreningar, byalag, hembygdsföreningar, hushållsnämnder etc på Motala kommuns landsbygd inbjuds till

Motala kommunbygderåd

Onsdag 9 februari 2011 kl 18:30

Plats: KS-salen, Kommunhuset, Motala

Inbjudna:
Camilla Egberth (S), kommunalråd
Åke Lust (M), oppositionsråd
Joakim Höglund (V), gruppledare
Jan Arvidsson (C), gruppledare
Anita Norrman (MP), gruppledare
Kjell Fransson (FP), gruppledare och politisk sekreterare
Martina Axene (KD), politisk sekreterare
Ulf Folkesson (SD), politisk sekreterare
Peter Ingesson, kommunchef
Lars-Göran Holmberg, näringslivschef, Motala kommun
Representanter är anmälda från bygdeföreningar i:
Klockrike, Älvestad, Godegård, Västra Ny, Västanvik, Tjällmo, Medevi, Fornåsa, Aska
Program:
Kl 18:30 Servering av kaffe och smörgås
Kl 18:45 Presentation av Peter Ingesson, kommunchef
Kl 19:00 Presentation av övriga inbjudna och deltagare
Dialog om landsbygdsutveckling i Motala kommun
Frågor:
----------------------------------------
1. Kommer det att genomföras någon halvtids-uppföljning av Motala kommuns landsbygdsprogram 2009 - 2012 som antogs av kommunfullmäktige 24 november 2008?
Se Motala kommuns landsbygdsprogram 2009 - 2012
2. Vilka visioner och mål har den nya politiska majoriteten och oppositionen för utveckling av landsbygden i Motala Kommun?
3. Hur ska Motala kommun arbeta vidare med medborgardialog med boende på landsbygden i Motala kommun?
----------------------------------------
- Aktuellt från bygdeföreningarna i Motala kommun
- Rapport från Länsbygderådet Östergötland

Inbjudan skickas per ebrev.

Mer information och anmälan: Kjell Alsetun, tel 013 39 11 43, mobil 070 630 67 65, kjell.alsetun@klockrike.se

Minnesanteckningar 2007-03-27
Minnesanteckningar 2007-05-22
Minnesanteckningar 2008-09-17
Minnesanteckningar 2009-01-14

Stadgar antagna vid årsmöte 2 mars 2009

Motala kommuns webbplats >>
Länsbygderådet Östergötland >>
Riksorganisationen Hela Sverige ska leva >>


Landsbygdsprogram för Motala kommun 2009-2012
 (Fastställt av kommunfullmäktige 2008-11-24.)

Följande har lämnat yttrande i remissomgång 2:
Västra Ny hembygdsförening
Borensbergs hembygdsförening
Framtid Borensberg
Folkpartiet
Centerpartiet
Bildningsnämnden
Socialnämnden
Tekniska nämnden
Plan- och miljönämnden
Välfärdsberedningen
Utveckling- och omvärldsberedningen
Upplevelse Motala
Motala kommunbygderåd

Klicka på respektive namn för att läsa deras yttrande!


Har bygdeföreningen saker att göra som ni inte hinner med?


Jobb- och utvecklingsgarantin fas 3


På Länsbygderådet Östergötlands årsmöte söndag 29 mars 2009 informerade länsbygderådets ordförande Camilla Carlsson om den från 1 april 2009 nya möjligheten för ideella föreningar att vara anordnare av samhällsnyttig sysselsättning inom Jobb- och utvecklingsgarantins tredje fas.

Jobb- och utvecklingsgarantin riktar sig till dem som stått utanför arbetsmarknaden en längre tid. Insatserna ska innehålla individuellt utformade åtgärder som syftar till att så snabbt som möjligt få deltagarna i arbete. Programmet ger utrymme för arbetsförmedlingen att samarbeta med externa aktörer.

Jobb- och utvecklingsgarantin är indelad i tre faser:
Fas 1 innehåller följande aktiviteter: kartläggning, jobbsökaraktiviteter med coachning och förberedande insatser
Fas 2 innehåller följande aktiviteter: arbetspraktik, arbetsträning och förstärkt arbetsträning
Fas 3 innehåller följande aktivitet: sysselsättning hos anordnare

I jobb- och utvecklingsgarantins tredje fas ska en arbetssökande erbjudas sysselsättning hos en anordnare (arbetsgivare).
Sysselsättning får anordnas av privata eller offentliga arbetsgivare, sociala företag eller ideella organisationer.
Anordnaren betalar inga löner, arbetsgivaravgifter eller försäkringar.
Anordnaren får 225 kronor per arbetssökande och anvisningsdag för att täcka handledarkostnader med mera.

Mer information:

Faktablad om Jobb- och utvecklingsgarantin fas 3 till arbetssökande >>

Faktablad om Jobb- och utvecklingsgarantin fas 3 till arbetsgivare (anordnare) >>

Kort information till arbetsgivare (anordnare) om Jobb- och utvecklingsgarantin fas 3 >>

Jobb- och utvecklingsgarantins tredje fas är en möjlighet för utvecklingsgrupper och bygdeföreningar att få saker och ting uträttade i bygden som inte blir gjorda annars.
Exempel på samhällsnyttig sysselsättning kan vara att sköta en idrottsplats eller underhålla en vandringsled, väntjänst för äldre, guideverksamhet, barn- och ungdomsverksamhet etc.

Se exempel på förslag till intresseanmälan från Klockrike byråd >>.

Blankett för intresseanmälan som du kan fylla i i din dator om du har Adobe Reader eller motsvarande program >>

Intresseanmälan skickas till
Arbetsförmedlingen Motala
Box 254
591 23 Motala
Besöksadress: Kungsgatan 20, Motala
Öppet: Måndag-fredag 10:00-16:00
Telefon: 0141 20 26 00
Fax: 0141 20 21 40
Arbetsgivartelefon: 010 487 23 28
Telefontider Måndag-fredag 08:00-16:30
E-post: arbetsmarknadsomrade-motala@arbetsformedlingen.se

Kontaktperson för Jobb- och utvecklingsgarantins tredje fas på Arbetsförmedlingen i Motala:
Arbetsförmedlare Per-Arne Carlsson, tel 010 486 18 79
E-post: per-arne.carlsson@arbetsformedlingen.se

Är denna möjlighet för ideella föreningar att vara anordnare av samhällsnyttig sysselsättning för arbetssökande av intresse bland bygdeföreningarna kan vi be Arbetsförmedlingen att få skriftlig och muntlig information vid nästa kommunbygderåd.


Resultat från kommunbygderådet i oktober 2007:
På kommunbygderådet 23 oktober åtog sig Jonathan Rosén, informatör/webbsamordnare, Motala kommun, att upprätta ett förslag hur landsbygden kan presenteras på www.motala.se.

Jonathan Roséns förslag >>
Bilaga >>


Bygdebanken - www.helasverige.se/kansli/bygdebanken/

I Bygdebankenfinns uppgifter om 14 000 aktiviteter i 1 500 lokala utvecklingsgrupper i Sverige. Var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, anslutna föreningar i en hel kommun eller alla som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebankenoch få svar!
Hjälp till att uppdatera och utveckla Bygdebanken!
Sök din förening och meddela eventuella felaktigheter, frågor eller synpunkter till bygdebanken[at]helasverige[dot]se.
Obs! endast föreningar som har beskrivit sin verksamhet finns med i Bygdebanken.
Vill ni uppdatera uppgifter i Bygdebankenloggar ni in under Uppdatera förening.
Finns ni inte med men vill ansluta klicka Anmäl förening.
Ni kan också ta kontakt med Länsbygderådet Östergötland.
Alternativt kan ni be om information om Bygdebankenper e-post info[at]helasverige[dot]se eller telefon 08 24 13 50.